Ekonomiutbildningar för alla

För dig som vill gå en öppen utbildning krävs inga förkunskaper vad gäller ekonomi, men arbetslivserfarenhet är alltid en god hjälp när du ska ta till dig ny kunskap.


Utbildningar On-Line

Vill du sitta hemma och lära dig grunderna i företagsekonomi  i din egen takt, men ändå ha stöd av en lärare som svarar på alla dina frågor och funderingar?


De här kurserna genomför jag i det virtuella klassrummet hos Påhlmans Handelsinstitut. Du får praktiska kunskaper, massor av övningar och hela tiden har du kontakt med din lärare. Det ger dig möjlighet att ställa alla de där frågorna du har när du går igenom kursen. Men även sådana som handlar om din egen verksamhet. Under hela utbildningen får du feed-back och utvärdering av din kunskapsinhämtning. Och självklart får du ett kursdiplom som är värdefullt i ditt CV.


Företagsekonomi On-Line

är en kortare kurs som ger dig en överblick över företagets ekonomi

Läs mer om utbildningen här:

Bokföring On-Line

ger dig kunskap att bokföra på egen hand

Läs mer om utbildningen här:

Bokslut On-Line

lär dig att genomföra ett bokslut

Läs mer om utbildningen här:

Deklarera On-Line

...och så tre utbildningar som hjälper dig fylla i deklarationsblanketterna för ditt företag

Deklaration i Enskild Firma On-Line

Deklaration i Handelsbolag On-Line

Läs mer om utbildningarna här:

Deklaration i Aktiebolag On-Line

Läs mer om utbildningen här:Personalekonomi

Att sätta hårda ekonomiska värden på mjuka faktorer är ett sätt att lyfta fram dem och visa hur viktiga de är för att uppnå verksamhetsmål, och resultat.Det kan vara svårt att få gehör för förslag till åtgärder som har med människor, samarbetsklimat och hälsa att göra. Vi ekonomer lägger huvudet på sned och instämmer – det är verkligen tråkigt att det är på detta viset. Men tyvärr kostar det att göra något åt det hela. Och som vanligt finns inget utrymme i budgeten för det. Men vad kostar det  att INTE åtgärda?  Personalekonomi ger dig kraftfulla verktyg så du kan argumentera FÖR de mjuka värdena.


Personalekonomiska frågeställningar

Rekrytering, vad företaget kan spara på att behålla kompetent personal

Sjukfrånvaro, vad företaget kan tjäna på att erbjuda en god arbetsmiljö

Sjuknärvaro, vad företaget vinner på att arbeta med hälsobefrämjande åtgärder

Ledarskapsbrister, hur företaget ökar lönsamheten med hjälp av ledarskapsträning

Kvalitetsbrister, hur företaget sänker kostnader med hjälp av kompetenshöjning

Oro, skitsnack, mobbing och utbrändhet, hur företaget ökar lönsamheten genom att hitta rätt åtgärder.


Personalekonomiutbildningar ger kalla fakta i form av konsekvensbeskrivningar i ekonomiska termer.


Utbildningen vänder sig till personalansvariga, HR, arbetsledare, arbetslag, fackliga organisationer – alla som har ett behov av att visa HUR det man gör med personalen påverkar företagets resultat och lönsamhet.


Smakprov på frågeställning:

Att rehabilitera långtidssjukskriven personal ställer två frågor. För det första - vilken är den rätta åtgärden för respektive individ? För det andra - går det att beräkna en lönsamhet av den valda åtgärden?


Minimikostnaden för alternativet att inte rehabilitera kommer att vara kostnaden för en nyrekrytering. Kalkylerar vi på intern tidsåtgång - tid som kunnat användas till att öka intäkter eller minska kostnader för organisationen som helhet - och därefter inskolningstiden för den nyanställde, kommer rekryteringen i de flesta befattningar att uppgå till sexsiffriga belopp.


Vilken investering är mest lönsam, dvs ger mest avkastning per investerad krona? Att få tillbaks den långtidssjukskrivnes kompetens eller istället byta ut den mot en ny och kanske annorlunda kompetens?


Den här sortens ekonomiska beräkningar ingår i våra utbildningar i personalekonomi. Du får praktiska verktyg för att kunna räkna fram lönsamheten i de mjuka frågorna.


Kontakta mig för mer information.


Jag genomför följande öppna utbildningar i samarbete med SIFU


Ekonomi för icke-ekonomer:

Den här kursen vänder sig till dig som vill ha en helhetsbild av företagets ekonomi. Utbildningen är upplagd som ett smörgåsbord, där du får provsmaka alla delar av företagsekonomi.


Du behöver inga förkunskaper. Du kommer att få lära dig grunderna i redovisning, kalkylering, budgetering och uppföljning och få lära dig att läsa och  analysera ett företags årsredovisning.


Efter denna utbildning kan du analysera och bedöma din egen verksamhet och dina kunder, leverantörer och konkurrenter.


Mer om kursen hos SIFU:


Den här kursen kan du välja att gå via Internet.

Här hittar du information om den interaktiva onlineutbildningen:


Kursplan:

Kursen omfattar tre heldagar och innehåller avsnitten nedan


Ekonomi är något alla måste förstå

Ekonomiska grundbegrepp

Externt bokslut

Årsredovisning

Budgetering

Företagsanalys

Investeringskalkylering

Kalkylering

Uppgifter
Mera Ekonomi för Icke-ekonomer

Den här kursen fyller på kunskaperna från Ekonomi för Icke-ekonomer och ger dig fördjupade insikter i företagets ekonomi. Efter denna utbildning kan du följa affärshändelser från registrering av verifikat ända fram till bokslut.


Kursen ges "on demand", med minst 6 anmälda deltgare


Ekonomi för Tekniker

Den här utbildningen vänder sig till dig som har ett tekniskt yrke. Du får en helhetsbild av företagets ekonomi, med särskild tyngd på kalkylering,


för att ta fram beslutsunderlag för prissättning och offerter

för verksamhetsförändringar

för att göra investeringar


Du får också lära dig att läsa och analysera en årsredovisning så du kan bedöma kunder, leverantörer och konkurrenter.


Denna kurs ges "on demand" med minst 6 anmälda deltagare


Kursplan

Kursen omfattar två heldagar och innehåller avsnitten nedan


Vad är Ekonomi

Företaget och dess omvärld

Ekonomiska grundbegrepp

Årsredovisning

Analys av Intäkter och Kostnader

Budgetering

Investeringskalkylering

Uppgifter
Fastighetsbranschens ekonomi:

Den här utbildningen ger dig grunderna i fastighetsföretagandets ekonomi.


Du får en bred företagsekonomisk grund att stå på, med fokus på att räkna på den långsiktiga kapitalbindning som är typisk för fastighetsföretagen, det vill säga investeringskalkylering.


Du kommer också att lära dig att läsa och analysera årsredovisningar för dina hyresgäster och leverantörer/underentreprenörer.


Genom att göra investeringsbedömningar och företagsanalyser i kalkylprogrammet Excel, får du med dig färdiga kalkylblad att använda i ditt dagliga förvaltningsarbete.
Kursplan

Kursen omfattar två heldagar och innehåller avsnitten nedan.


Ekonomi i fastighetsbranschen

Det ekonomiska språket

Kalkylering på kort sikt

Investeringskalkylering

Värdering av fastigheter

Årsredovisning

Årsredovisningslagen

Värdering av företag

UppgifterMer om kursen hos SIFUEkonomi för Inköpare:

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med  inköp i din verksamhet.


Du får en bred företagsekonomisk grund att stå på för att se hur dina inköpsbeslut påverkar företagets ekonomiska resultat och ställning. Vi kommer att lägga särskild tyngd vid konflikten mellan stora inköpsvolymer till låga priser, och kostnaderna för lagerhållning och kapitalbindning.


Du kommer att få göra kalkyler och lära dig läsa och analysera dina leverantörers årsredovisningar.


Kursen ges "on-demand",  med minst 6 anmälda deltagare


Kursplan:

Kursen omfattar två heldagar och innehåller avsnitten nedan.


Vad är ekonomi

Företaget och dess omvärld

Ekonomiska grundbegrepp

Årsredovisning

Analys av intäkter och kostnader

Företagsanalys

Kalkylering

Inköp och lager

Övningsuppgifter


Mer om kursen hos SIFU


Klassrumsundervisning eller On-Line-kurs, vilket är bäst?


Om du vill göra lite varje dag, hinna tänka efter och reflektera, och direkt kunna testa dina nya kunskaper på din arbetsplats kan On-Line vara ett bra alternativ.


Du styr när, var och i vilken takt du går utbildningen. Du slipper komma tillbaks efter kursen och möta ett berg av ogjort arbete. En ”live”-utbildning kan också upplevas som intensiv, på gränsen till ”korvstoppning”.


Mina kurser är interaktiva, så under hela kursen har du mig vid din sida, för att kunna bolla, ställa frågor, be om fördjupningar och förtydliganden och dessutom få svar på sådant som rör din egen verksamhet.Men du förlorar ”klassrumsmagin”. Upplevelsen av kursen fördjupas när du sitter tillsammans med andra, hör deras synpunkter och erfarenheter och får stöta och blöta tillsammans med dem under arbetet med att lösa gruppuppgifterna.


Många klassrumsdeltagare säger efteråt att de fått tips och hjälp från sina kurskamrater när det gäller att lösa problem i den egna vardagen. Du går också miste om att utöka ditt nätverk genom att lära känna nya människor i samma bransch som du, eller med helt andra erfarenheter.


Ofta ger de mötena nya idéer och insikter. Ett element i klassrumsmagin är också alla de där frågorna som du kanske inte kommer på att ställa själv, men som någon kurskamrat tar upp, så att hela gruppen får fördjupade kunskaper.