Ekonomiutbildning för just din verksamhet

Att välja rätt utbildning, utbildare och utbildningsnivå:


Det finns många sätt att lägga upp omfattning och innehåll i en ekonomiutbildning. Det viktiga är att innehållet anpassas till deltagarnas verksamhetsområde, behov och nivå.


Utbildningen kan omfatta allt från en pep-talk på en halvdag till åtta heldagar med verksamhetsförändring som mål. Grupperna kan förläggas till internat för att få arbeta intensivt i två- till tre-dagarspass. Passar det verksamheten bättre kan den istället genomföras som återkommande halvdagspass under fyra till åtta veckor. Ett sådant upplägg ger möjlighet till hemuppgifter där deltagarna får fundera utifrån den egna verksamheten.Helhetsbild - Jag vill skapa en förståelse för vad ekonomi är, vad det ger för möjligheter och begränsningar, och samtidigt ta bort "krångelstämpeln". Därför börjar utbildningarna alltid med en kort filosofisk analys av ämnet.


Kalkylerna -  sättet att väga positiva konsekvenser mot negativa, gås igenom för att visa hur viktigt det är att först beskriva i ord det man sen sätter siffror på, i form av en budget.


Budgeten - är ett styrinstrument, ett sätt att få alla att veta vilka mål man ska uppnå och få alla att dra åt samma håll. Vi går igenom hur man gör en budget och sen använder den konstruktivt i verksamheterna. Budgeten ska följas upp för att man snabbt ska se att man är på rätt väg. Eller att man, tvärtom, håller på att halka snett och behöver hitta åtgärder.


Utvärdering - det är viktigt att följa upp och utvärdera de resultat man åstadkommit och jämföra dem med målet. I resultatavsnittet går vi igenom såväl absoluta siffror som relativa, i form av nyckeltal.Ekonomiutbildning för privat sektor:


Verksamhet/Arbetsgrupp

För arbetsgrupper eller hela företag skräddarsyr jag utbildningar, gärna i samråd med företagens ledning och ekonomer. Jag arbetar med grupper om 5–15 deltagare. Vill du att jag ska utbilda större grupper  diskuterar vi oss fram till upplägg och mål.


Genom att arbeta med företagets/verksamhetens egna ekonomiunderlag får deltagarna en direkt koppling mellan teori och praktik. Kurserna ger handfasta verktyg för att förstå de villkor som styr den egna verksamheten och för att aktivt kunna vara med och förbättra resultatet.


En positiv sidoeffekt av internutbildning är att grupperna får diskutera sin verksamhet och kan hitta nya möjligheter.


Verksamhetsledare

Ekonomi handlar om att hålla många bollar i luften samtidigt. Kostnader för maskiner, lokaler och personal sitter man fast med, oavsett vilka volymer man producerar. Materialet däremot är direkt beroende av produktionsstorleken. Men där kan råvaru- eller halvfabrikatpriser variera rejält från en månad till en annan. Mitt i allt detta ska det fattas beslut om nya stora investeringar. Ekonomi är ett kraftfullt verktyg för att styra hela verksamheten in på rätt väg med hänsyn tagen till alla dessa faktorer.


Produktionstekniker

Diskutera konsekvenserna av produktionstekniska frågor och få en större säkerhet i kalkylarbetet.Du och dina kollegor vill ha en gemensam plattform för att diskutera konsekvenserna av produktionstekniska frågor i ekonomiska termer. Ni behöver en större säkerhet i kalkylarbetet, framförallt då investeringskalkylerna. Utöver det vill ni få bättre ”kläm” på budget och uppföljning och förstå vad era ekonomer egentligen menar med de nyckeltal ni ska leva upp till.


Produktionsledare

Du vill ha en större säkerhet i din ledarroll, genom att lära dig grunderna i det företagsekonomiska ”tänket”. Tillsammans med dina kollegor vill du arbeta med de frågor som är viktiga för er i den dagliga verksamheten. Du  vill bli säkrare på att kalkylera på olika handlingsalternativ för att sedan göra en budget för din verksamhet. Du vill också veta hur du utvärderar din verksamhet med hjälp av nyckeltal.


Produktionslaget

Ni vill kunna förstå mer av företagets ekonomi för att  kunna vara med och påverka den dagliga verksamheten, och därmed ta aktiv del i att öka  företagets lönsamhet.Ekonomiutbildning för offentlig sektor:


Idag ställs allt större krav på de anställda i offentlig verksamhet att ansvara för såväl kostnaderna som intäkterna i verksamheterna. Resultatet för verksamheten används för att formulera mål och som verktyg för att styra de dagliga aktiviteterna. Samtidigt konkurrensutsätts många av de traditionella områdena som sjukvård, skola och omsorg.


Att kunna uttrycka sig på samma språk som de privata aktörerna blir allt viktigare för att kunna försvara sin verksamhet och visa att man driver den kostnadseffektivt.


Verksamhetsledare:

Du har ansvar för att hela verksamheten uppnår fastställda mål, samtidigt som den inte överskrider budgeten. Du behöver kunna hantera de ekonomiska frågorna och tala med verksamhetsekonomerna på deras eget språk.

Utöver det,  behöver du kunna beskriva ekonomiska konsekvenser av beslut för din egen ledning, och kommunicera ut ekonomisk information så att dina arbetsledare lätt kan ta till sig den och förstå hur de ska agera på den


Arbetsledare

Som arbetsledare ansvarar du för att gruppen uppnår fastställda mål med tilldelade pengar. Det är viktigt för dig att ha koll på hur pengarna används och att snabbt se i dina ekonomiska rapporter att något inte stämmer.


Utöver det behöver du kunna räkna på de ekonomiska konsekvenserna av dina olika handlingsalternativ och naturligtvis använda ekonomi för att entusiasmera dina medarbetare.


Arbetsgrupp

Jag ger arbetsgruppen verktyg att beskriva hur det är idag och vad det kostar verksamheten. Därefter  får de ta fram förslag till förbättringar, med en beskrivning av vad dessa kan ge och vad de kostar.


På det här sättet kan gruppen, som nu har koll på den dagliga verksamheten, initiera förändring och få gehör för den, med hjälp av kalkyler och budget.


När de sedan genomfört sina förändringsprojekt, är det viktigt att de kan följa upp dem och visa i siffror att de åstadkommit vad de utlovat, mätbart i form av högre intäkter och/eller lägre kostnader.


Tjänsteföretag

I de flesta tjänsteföretagen är personalen den största enskilda kostnadsposten. Det är avgörande för verksamhetens långsiktiga lönsamhetsutveckling att varje anställd förstår hur han/hon påverkar resultatet och därmed också styr sina dagliga aktiviteter mot ett så effektivt resursanvändande som möjligt.


Projektledare i tjänsteföretag

Du vill ha en större säkerhet i din ledarroll, genom att lära dig grunderna i det företagsekonomiska ”tänket”. Tillsammans med dina kollegor vill du arbeta med de frågor som är viktiga för er i den dagliga verksamheten.


Du  vill bli säkrare på att kalkylera på olika handlingsalternativ för att sedan göra en budget för din verksamhet. Du vill också veta hur du utvärderar din verksamhet med hjälp av nyckeltal.


Arbetsledare i tjänsteföretag

]Du och dina kollegor vill ha en gemensam plattform för att diskutera konsekvenserna av olika handlingsalternativ i ekonomiska termer. Ni behöver en större säkerhet i kalkylarbetet, framförallt vad gäller ett effektivt användande av den viktigaste resursen – personalen.


Utöver det vill ni få bättre ”kläm” på budget och uppföljning och förstå vad era ekonomer egentligen menar med de nyckeltal ni ska leva

upp till.


Arbetsgrupp i tjänsteföretag

Ni vill kunna förstå mer av företagets ekonomi och se hur allt det ni gör ger ekonomiska konsekvenser. Då kan ni vara med och påverka den dagliga verksamheten och därmed ta aktiv del i att öka företagets lönsamhet.


Fackligt förtroendevalda

Ekonomi är ett verktyg för att kunna argumentera för de fackliga perspektiven i alla frågor i en verksamhet. De fackligt förtroendevalda styrelseledamöterna behöver kunna möta ägarrepresentanterna i deras diskussioner om hur aktiviteter ger ekonomiska konsekvenser.


Att kunna förstå hur man läser och tolkar företagets ekonomiska information, bland annat i form av [länk7963:resultat- och balansräkningar] ger en styrka och trygghet när man vill ge en helhetsbild av vad föreslagna förändringar innebär för företaget när även arbetstagarperspektivet inkluderas.


Många förtroendevalda har haft nytta av att kunna använda personalekonomiska kalkyle] för att hävda sina medlemmars intresse och visa att de är lönsamma även ur ett arbetsgivarperspektiv


Ideella/Idéburna Organisationer:

Du som är verksam i en ideell organisation har ett litet annorlunda perspektiv på ekonomi. Din verksamhet drivs ju inte för att ge ägare en maximal avkastning i pengar. Du ska istället åstadkomma någon sorts nytta.


Att mäta att de pengar du har att förfoga över ger den största möjliga nyttan är däremot en ekonomisk fråga. För dig är en ekonomiutbildning ett bra sätt att stärka din förmåga att kunna berätta för eventuella sponsorer och bidragsgivare hur de kan vinna på att stödja din organisation, och visa hur din verksamhet bidrar i ett större ekonomiskt perspektiv.


Bostadsrättsförening:

Som förtroendevald i en bostadsrättsförening förvaltar du medlemmarnas största och viktigaste investering – bostaden. Du ska fatta beslut som får återverkningar på medlemmarnas dagliga ekonomi. 


Utöver det ska du följa upp föreningens ekonomi månad för månad och säkerställa att budgeten för året hålls. Jag vill ge dig en större säkerhet och förståelse när det gäller de ekonomiska perspektiven på fastighetsförvaltning


Ekonomiutbildning i Kultursektorn:


Du som arbetar inom kultursektorn har länge vetat att det du gör bidrar till samhällets utveckling. Ändå är det lika svårt att få tillräckligt ekonomiskt stöd varje nytt budgetår.


Det sägs ofta att "kultur måste få kosta". Varpå ekonomerna svarar "Hur mycket, och varför?"


Jag ger dig kunskaper i ekonomi så du enkelt kan svara på bägge frågorna. Du kan kontrollera din egen verksamhet och se till att ni får ut största möjliga nytta med hjälp av de resurser ni har. Du kan argumentera i ekonomiska termer FÖR din verksamhet och visa hur den skapar mätbara positiva ekonomiska effekter ute i samhället.